fl0wsweetly:

all died at 27 with a white lighter in their pocket.
geisha-licious:

left to right: maiko Kanoka, probably an okaasan of an okiya, geiko Tsunemomo, maiko Ryouka, a shikomi, maiko Kanoyumi and maiko Masaho